Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(15)2019

ROCZNIK: 2019

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(15)2019
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Zamieszkanie poza granicami RP, a doręczenie pism w postępowaniu administracyjnym - skutki lipcowej nowelizacji KPA
  ,0 PLN
 • 7 Postępowanie uproszczone przed sądem administracyjnym - wybrane problemy
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 13 Dopuszczalność wykorzystania podsłuchów rozmów jako dowodu w postępowaniu podatkowym
  ,0 PLN
 • 19 Wznowienie postępowania podatkowego - problemy praktyczne
  Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 28 Czynności sprawdzające w Ordynacji podatkowej - stan obecny i kierunki zmian
  ,0 PLN

Glosa
 • 34 Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu opłaty uzdrowiskowej. Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z 28 marca 2019 r. (I SA/Sz 868/18)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 38 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

W obecnej rzeczywistości politycznej planowane uchwalenie i wejście w życie nowej Ordynacji podatkowej z dniem 1 stycznia 2020 r. nie jest możliwe. Nie zamyka to jednak dyskusji nad kształtem instytucji ogólnego prawa podatkowego zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną. Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej z pewnością niejednokrotnie będą jeszcze przedmiotem analiz i ocen wyrażanych przez przedstawicieli nauki oraz praktyków, stając się punktem wyjścia dla zmian obowiązujących rozwiązań oraz wprowadzania nowych instytucji. W trend ten zdaje się wpisywać działanie ustawodawcy, który korzystając z dorobku Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego najpierw wprowadził do Ordynacji klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, a ostatnio także umowę o współdziałanie. Jednocześnie nie można tracić z pola widzenia planowanych zmian w instytucjach już „okrzepłych” wskutek powszechnego ich stosowania przez administrację podatkową. Stąd też tematem bieżącego numeru jest przedstawienie stanu obecnego oraz kierunku zmian w zakresie czynności sprawdzających. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem autorstwa M. Łobody, członka KKOPP, który w przystępny i przejrzysty sposób przedstawił zakres przedmiotowy oraz charakter prawny czynności sprawdzających. Z opracowania wynika, że skutkiem wprowadzonych oraz projektowanych nowelizacji jest ewolucja tej instytucji z guasi-kontroli w kierunku procedury dowodowej, co w konsekwencji powoduje zatarcie i tak cienkiej granicy między konkurencyjnymi dotychczas procedurami podatkowymi.

Kolejne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy dopuszczalności wykorzystania podsłuchów rozmów jako dowodu w postępowaniu podatkowym.  W praktyce prowadzenia podatkowego postępowania  dowodowego problematyka ta jest istotna w kontekście zakazu korzystania z tzw. owoców zatrutego drzewa, w opozycji do  ustanowionej w Ordynacji podatkowej generalnej zasady otwartego katalogu środków dowodowych. W artykule A. K. Boguckiego przedstawione zostały warunki i zakres zastosowania w sprawach podatkowych podsłuchów zdobytych niezgodnie z prawem na tle dyrektyw sformułowanych w orzecznictwie TSUE oraz NSA.

Z obszaru sądownictwa administracyjnego polecam uwadze tekst B. Stachury dotyczący postępowania uproszczonego. Autor, wskazując na podstawowe problemy i wątpliwości związane ze stosowaniem  tej instytucji, zwrócił uwagę na wzrost liczby spraw rozpoznawanych w trybie uproszczonym, a przy tym na znaczące przyspieszenie ich rozpoznawania przez sądy. Podobnie zmiany w postępowaniu przed NSA polegające na rozszerzeniu możliwości żądania rozpoznania skargi kasacyjnej bez rozprawy w sposób znaczący przyspieszyły rozpoznawanie spraw przed NSA. Mankamentem wydaje się jednak niewykorzystywanie przez strony możliwości składania wniosków o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym przed WSA. Może to być spowodowane niewielkimi – w ocenie stron - korzyściami w szybkości załatwienia sprawy, które nie rekompensują jawnego rozpoznania sprawy oraz możliwości przedstawienia argumentacji bezpośrednio na rozprawie.

Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa S. Czarneckiego do wyroku WSA w Szczecinie z 28 marca 2019 r., I SA/Sz 868/18, wydanego w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu opłaty uzdrowiskowej - pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.      

Dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny   

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Jan Szczygieł radca prawny


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności