Procedury Administracyjne i Podatkowe 05(14)2020

ROCZNIK: 2019

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 05(14)2020
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Pieczęć elektroniczna jako przesłanka automatyzacji wydawania zaświadczeń
  ,0 PLN
 • 7 Dostęp do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - aspekty proceduralne
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 12 Zasada prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym w kontekście wykreślenia z rejestru podatników VAT podatnika składającego "zerowe" deklaracje
  ,0 PLN
 • 17 Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące wiążącej informacji stawkowej - problemy praktyczne
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 21 Procedury kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Glosa
 • 33 Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek zagranicznych. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 grudnia 2018 r. (II FSK 2180/18)
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 37 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Tematem przewodnim jesiennego numeru Procedur jest kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Jej celem jest stałe usprawnianie zarządzania, którego konsekwencją ma być wzrost efektywności i skuteczności działania tych jednostek. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem T. Wołowca, który patrząc na kontrolę zarządczą w ujęciu systemowym wnikliwie
przedstawił znaczenie kontroli zarządczej, jej cechy oraz procedurę wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego. Kolejne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy kwalifikowania świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to postępowanie regulowane przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które rządzi się własnymi regułami. W ustawie tej nie tylko ściśle określono kryteria
kwalifikacji świadczeniodawców, ale również przewidziano szczególną, dwuinstancyjną procedurę uruchamianą wniesieniem protestu m.in. przez świadczeniodawcę niezakwalifikowanego do systemu. Należy zauważyć, że w postępowaniu tym wyłączono stosowanie większości przepisów Kpa, a przy tym nie wyrażono również expressis verbis kognicji sądu administracyjnego po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed prezesem NFZ, co może budzić uzasadnione wątpliwości w kontekście konstytucyjnej gwarancji
prawa do sądu. Z obszaru procedur podatkowych w bieżącym numerze znalazły się dwa teksty dotyczące wprawdzie podatku od towarów i usług, ale w ścisłym powiązaniu z Ordynacją podatkową. Pierwszy z nich dotyczy realizacji zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym w przedmiocie wykreślenia podatnika składającego „zerowe” deklaracje z rejestru podatników VAT. Drugi artykuł dotyczy nowej instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), która będzie obowiązywała od 1 listopada 2019 r. W opracowaniu nie przedstawiono jednakże procedury uzyskiwania WIS (tematyka ta będzie odrębnie opracowana w jednym z najbliższych numerów Procedur), ale przede wszystkim charakter prawny WIS i jej wpływ na dotychczas wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualne interpretacje podatkowe. Zachęcam do zapoznania się z tymi publikacjami. Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa krytyczna autorstwa B. Bieńka do wyroku NSA 18 grudnia 2018 r., II FSK 2180/18 wydanego w sprawie odpowiedzialności podatkowej wspólników spółek zagranicznych – pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

Życzę pożytecznej lektury

Dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny   

Stopka redakcyjna

 

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Jan Szczygieł radca prawny


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności