Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(13)2019

ROCZNIK: 2019

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(13)2019
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Zmiana warunków zabudowy w trybie art. 155 Kpa
  Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
  ,0 PLN
 • 9 Prawne formy ograniczenia egzekucji administracyjnej
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 13 Powaga rzeczy osądzonej a postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty
  Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym, radca prawny, doradca podatkowy. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
  ,0 PLN
 • 19 Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie podatkowe
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 26 Kontrola celno-sakrbowa w gminie - czy to możliwe?
  ,0 PLN

Glosa
 • 33 Uboczne skutki zniesienia obowiązku pobierania opłat: targowej, miejscowej i uzdrowiskowej. Glosa do wyroku NSA z 10 stycznia 2018 r. (II FSK 3500/17)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 37 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

 

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Tematem przewodnim wakacyjnego numeru Procedur jest wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie podatkowe. Organy podatkowe oraz pracownicy upoważnieni na podstawie art. 143 Ordynacji podatkowej często stają przed dylematem, czy po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dopuszczalne jest prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego zobowiązań podatkowych upadłego podatnika. Istotną kwestią jest przy tym rozumienie daty upadłości oraz skutków jakie wywołuje powzięcie przez organ podatkowy wiadomości o wydaniu powyższego postanowienia. Z opracowania autorstwa J. Szczygła dowiecie się Państwo, czy po ogłoszeniu upadłości przez podatnika dopuszczalne jest zawieszenie postępowania podatkowego w kontekście przesłanek określonych w art. 201 Ordynacji podatkowej, do kogo należy doręczać pisma i kierować wezwania, a także jaki jest wpływ ogłoszenia upadłości na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ta ostatnia kwestia była przedmiotem niedawnej uchwały składu siedmiu sędziów NSA  z dnia 3 czerwca 2019 r., II FPS 1/19, której zasadnicze motywy zostały przedstawione w artykule. Uchwała dotyczy wprawdzie stanu prawego obowiązującego do końca 2015 r. jednak zasługuje na szczególną uwagę z uwagi na sformułowane w  uzasadnieniu tezy przeciwstawne do prezentowanych w orzecznictwie NSA poglądów w kwestii biegu terminu przedawnienia.

Kolejne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy dopuszczalności wykonywania kontroli celno-skarbowej obszarze działalności gminy. Niespójne przepisy ustawy o KAS nasuwają uzasadnione wątpliwości, czy przedmiotem (w założeniu prawodawcy) „twardej kontroli” mogą być podatki i opłaty samorządowe, oraz czy podmiotem tej kontroli może być gmina jako podatnik. Ostatnia z wymienionych wydaje się na tyle nieprawdopodobna, że stosowanie ustawowych uprawnień przez podmioty prowadzące kontrolę przypominałoby strzelanie amunicją grubego kalibru do kaczek. Tym niemniej w artykule wskazane zostały przykłady, w których gmina może się z taką kontrolą zetknąć, a nawet być w nią zaangażowana.

Z obszaru procedur administracyjnych polecam uwadze dwa teksty. Pierwszy, autorstwa A. K. Modrzejewskiego, dotyczy zmiany decyzji o warunkach zabudowy. Jest to decyzja, na mocy której strona nabyła prawo. W sytuacji gdy ma walor ostateczności, jej zmiana lub uchylenie może nastąpić wyłącznie w nadzwyczajnym trybie przewidzianym w art. 155 Kpa. Dokonana w artykule ocena przesłanek zmiany (uchylenia) decyzji o warunkach zabudowy prowadzi do wniosku, że decyzja wydana w trybie  art. 155 Kpa. ma charakter uznaniowy. Postępowanie administracyjne w przedmiocie jej wydania nie zakłada ponownego prowadzenia postępowania dowodowego i przygotowania nowej analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu.

W drugim opracowaniu autorstwa P. Kożucha poddano charakterystyce prawne środki ograniczenia egzekucji administracyjnej. Wyodrębniono w nim instrumenty służące zabezpieczeniu interesu zobowiązanego, w sytuacji jednoczesnego wdania się w spór co do przedmiotu egzekucji  jak i środki prawne zmniejszające wyłącznie dolegliwość samej egzekucji. Stosowanie omówionych w artykule środków prawnych realizuje zasadę poszanowania minimum egzystencji dłużnika, a także pozwala na ukształtowanie egzekucji w taki sposób, który nie jest dla zobowiązanego nadmiernie dolegliwy.

Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem do do wyroku NSA z 10 stycznia 2018 r. (II FSK 3500/17) dotyczącego upoważnienia rady gminy do stanowienia stawek

opłaty targowej – pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

 

Życzę pożytecznej lektury

Dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny   

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym, radca prawny, doradca podatkowy. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
Jan Szczygieł radca prawny
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności