Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(12)2019

ROCZNIK: 2019

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(12)2019
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Różnorodność administracyjnych tytułów wykonawczych
  ,0 PLN
 • 8 RODO a obowiązki informacyjne organu w Kodeksie postępowania administracyjnego
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 12 Doręczenie zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
  ,0 PLN
 • 19 Utrwalona praktyka interpretacyjna jako narzędzie ochrony interesów podatnika
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 25 Podstawowe przesłanki kontroli podatkowej i jej miejsce w czeskiej Ordynacji podatkowej
  ,0 PLN

Glosa
 • 32 Sporządzanie przez organ kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy. Glosa aprobująca do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 października 2018 r., sygn. akt I OPS 1/18
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 38 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Wiele już napisano na temat przedawnienia zobowiązań podatkowych w kontekście zawieszenia biegu terminu. Jest to bowiem temat rzeka, albo, jak twierdzą inni, niekończąca się historia. O istotności i aktualności tego tematu świadczy dość powszechna, i niestety nadużywana praktyka organów podatkowych, polegająca na zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek  wszczynania postępowań karno-skarbowych (pisaliśmy o tym w nr 3/2018 Procedur). Z drugiej strony podatnicy reprezentowani przez pełnomocników profesjonalnych chętnie podnoszą zarzut przedawnienia, licząc na zadziałanie czynnika czasu i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

Zainteresowanie przedawnieniem więc nie słabnie, czego przejawem są również efekty prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego proponujące nową konstrukcję tej instytucji, jak też bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W judykaturze można dostrzec ewolucję poglądów dotyczących przedawnienia. Istotne znaczenie miały tu uchwały NSA podjęte w szerszym składzie.

W ostatnim czasie została podjęta kolejna (z pewnością nie ostatnia) uchwala składu 7 sędziów NSA  z 18 marca 2019 r., I FPS 3/18. Tym razem dotyczyła materialnoprawnego skutku zawiadomienia o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, który może być osiągnięty wskutek prawidłowego wykonania czynności doręczenia tego zawiadomienia. Pojawił się bowiem problem, czy zawiadomienie o powyższej treści należy doręczyć stronie, czy też pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym. Dodatkowo problem pogłębił fakt doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przez organ podatkowy, przed którym nie toczyło się postępowanie z udziałem pełnomocnika. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem autorstwa sędziego A. Cudaka dotyczącego powyższej problematyki, które jest tematem bieżącego numeru. Czynię to tym chętniej, że przedstawiono w nim ewolucję dotychczasowego orzecznictwa NSA w zakresie przedawnienia, a przy tym poddano analizie ostatnią uchwałę, dokonując jej oceny oraz konsekwencji prawnych.

Kolejne opracowanie, na które warto zwrócić uwagę, dotyczy różnorodności tytułów wykonawczych występujących w egzekucji administracyjnej. Trafnie zwrócono uwagę na występowanie w obecnym stanie prawnym aż ośmiu różnych tytułów wykonawczych, zróżnicowanych i pod względem nazewnictwa, i możliwości zastosowania, ale zasadniczo bazujących na tym samym wzorze urzędowego tytułu wykonawczego. Okazuje się, że sprawia to niemały problem organom egzekucyjnym, jak i podatnikom. Może więc zasadnie należałoby postulować odformalizowanie, a przynajmniej zredukowanie ilości tytułów wykonawczych z zachowaniem jedynie niezbędnych odrębności?

Polecam również uwadze tekst dotyczący wprowadzonych od 4 maja 2019 r. zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzonych w związku z koniecznością zapewnienia skutecznego stosowania przepisów RODO. Po co są te zmiany? Otóż do Kpa wprowadzono nowy art. 2a § 1, zgodnie z którym Kodeks normuje sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych strony postępowania nałożono na administratora (organ); czy i w jaki sposób wpłyną na wynik postępowania administracyjnego;  jakie są skutki naruszenia przepisów RODO? – o tym wszystkim dowiecie się Państwo z opracowania autorstwa D. Kościuka.

Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę - tym razem do uchwały składu 7 sędziów NSA z 8 października 2018 r. (I OPS 1/18) dotyczącej zakresu związania organu prowadzącego postępowanie administracyjne żądaniem strony sporządzenia i udostępnienia kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy – pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

 

Życzę pożytecznej lektury

Dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny   

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Jan Szczygieł radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności