Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(10)2019

ROCZNIK: 2019

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(10)2019
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję konsula w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi państwa trzeciego
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN
 • 11 Zasady ustalania i weryfikacji należności z tytułu opłaty za zminiejszenie naturalnej retencji terenowej
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 16 Zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej
  Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
  ,0 PLN
 • 20 Odwrotne obciążenie podatkiem VAT - metoda na skuteczny pobór podatku?
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 25 Zwolnienia i ulgi podatkowe w uchwałach podatkowych gmin w kontekście kontroli prokuratorskiej i sądowej
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Glosa
 • 32 Wznowienie postępowania podatkowego. Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 200/17
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 37 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 40 Pytania i odpowiedzi eksperta
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN
 • 44 Wezwania w postępowaniu podatkowym cz. 2. Pytania i odpowiedzi eksperta
  Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
  ,0 PLN

English Summary

O czasopiśmie

 

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer Procedur w 2019 r., który jest jednocześnie dziesiątym z kolei numerem – można by rzec jubileuszowym. W marcu upłyną natomiast już dwa lata, odkąd nasz dwumiesięcznik jest wydawany. Okres ten skłania do pewnych przemyśleń odnośnie tego, jakiej tematyki w czasopiśmie brakuje, a która prezentowana jest w nadmiarze, o czym Czytelnicy chcieliby przeczytać szczególnie, od jakiego działu zaczynają lekturę czasopisma, a może z czegoś warto byłoby zrezygnować? Zachęcam do nadsyłania na adres elektroniczny redakcji wszelkich opinii i sugestii, które wnikliwie rozważymy i postaramy się uwzględnić.

W bieżącym numerze polecam uwadze opracowanie dotyczące wchodzących od 4 marca 2019 r. zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ich skutkiem będzie rozszerzenie zakresu kognicji sądów administracyjnych o sprawy związane z odmową wydawania wiz Schengen. Autorzy artykułu – będącego tematem niniejszego numeru – trafnie zauważają, że w aktualnym stanie prawnym, w razie odmowy wydania tej wizy przed konsula oraz po podtrzymaniu przez niego stanowiska w efekcie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, obywatelowi państwa trzeciego nie przysługuje prawo zaskarżenia rozstrzygnięcia konsula. Do takiego wniosku prowadzi wykładnia językowa art. 5 pkt 4 p.p.s.a. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że  przyznanie przez ustawodawcę rozstrzygnięciu konsula podjętym w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy waloru ostateczności, nie tylko pozbawia wnioskodawcę sądowej kontroli tego rozstrzygnięcia, ale ingeruje w konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu. Wchodząca w życie omawiana w artykule nowelizacja wypełnia lukę istniejącą w polskim porządku prawnym. Co istotne zakres kognicji sądów administracyjnych rozszerzony zostanie również na sprawy dotyczące wiz Schengen, o których mowa w art. 2 pkt 2–5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. W efekcie  prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula RP o odmowie wydania wizy obywatelowi państwa trzeciego, obejmie także decyzje o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen.

Kolejny godny uwagi artykuł dotyczy stosowania kontrowersyjnych przepisów nowego prawa wodnego regulujących  ustalanie i weryfikację wysokości tzw. opłaty retencyjnej. W związku z zastosowaniem nietypowych rozwiązań proceduralnych mogą pojawić się liczne problemy praktyczne. Ustalenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej następuje, co do zasady, w formie informacji, którą doręcza się podmiotom zobowiązanym. W razie wątpliwości co do wysokości opłaty, przewidziany został środek odwoławczy w postaci reklamacji, przy czym stosuje się przepisy k.p.a., z wyłączeniem przepisów o czynnym udziale strony. Można zatem postawić następujące pytania, jaki jest charakter prawny informacji o wysokości opłaty retencyjnej, skoro wynika z niej obowiązek uiszczenia opłaty w ustalonej wysokości. Kolejna kwestia dotyczy zasadności zastosowania w postępowaniu administracyjnym reklamacji jako środka odwoławczego, znanego raczej procedurze cywilnej, oraz wyraźnego ograniczenia gwarancji procesowej strony. Wiele z poruszanych w artykule wątków z pewnością znajdzie swoje miejsce w kształtującym się już orzecznictwie sądów administracyjnych, do którego również odwołuje się Autor. Z opracowania Czytelnik dowie się również w jakim zakresie do opłat retencyjnych stosuje się przepisy k.p.a., a w jakim przepisy Ordynacji podatkowej, a także o przewidywanych zmianach w zasadach ustalania wysokości opłaty w latach 2019-2020.

W bieżącym numerze znajdują się również dwa opracowania poświęcone nadzwyczajnym trybom weryfikacji ostatecznej decyzji podatkowej. Pierwsze z nich dotyczy zmiany ostatecznej decyzji wymiarowej w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej, drugie – glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy autorstwa A. Gorgola – odnosząca się do problematyki wznowienia postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług z powodu konieczności wydania prawidłowej decyzji w sprawie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Życzę pożytecznej lektury 

           

dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny           

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Jan Szczygieł radca prawny
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności