Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 12(226)

ROCZNIK: 2019

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 12(226)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych, a ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 14 Opłata retencyjna (cz. II)
  Aneta Chmielowiec radca prawny
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 19 Protokoły i adnotacje jako formy dokumentowania czynności i postępowania podatkowego
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 25 Finansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych realizowanych przez inne podmioty
  Agnieszka Michalec-Dziedzic doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka dwóch kierunków prawa oraz administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ,0 PLN

Glosa
 • 31 Związanie sądu administracyjnego uchwałą podatkową rady gminy - glosa do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 2 października 2019 r. (I SA/Po 475/19)
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 38 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 43 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Oddaję w Państwa ręce ostatni tegoroczny numer naszego miesięcznika. Tematem przewodnim jest tym razem problematyka ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w kontekście wydatków ponoszonych na instalacje fotowoltaiczne. Rozwój energetyki odnawialnej i wsparcie, na jakie może ona liczyć w ostatnim czasie z różnego rodzaju źródeł, przyczyniły się do zainteresowania ze strony podatników podatku rolnego występowaniem o ulgę z tytułu tego rodzaju inwestycji. W praktyce okazuje się, że dość ogólnikowa regulacja prawna w tym zakresie pozwala na uzyskanie wsparcia nawet wtedy, gdy produkowana energia nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele produkcyjne. Stwierdzić należy, że tego rodzaju sytuacja zapewne nie jest zbieżna z intencją ustawodawcy, ale - jak wskazują sądy administracyjne - mieści się w ramach wykładni literalnej przepisów, które regulują ulgę inwestycyjną. Jest to jeden z wielu wątków, które poruszył w swym opracowaniu prof. Bogumił Pahl. Polecam lekturę przygotowanego przez niego tekstu.

Innym szczególnie interesującym zagadnieniem, którego analizę znajdziecie Państwo w miesięczniku, jest prawo sądów administracyjnych do pominięcia regulacji uchwał podatkowych rad gminy przy rozstrzyganiu skarg na decyzje. W glosie do wyroku WSA w Poznaniu omówiłem to uprawnienie, które w praktyce prowadzi do tego, że sąd może uchylić decyzję w oparciu o to, że została wydana ona na podstawie aktu prawa miejscowego, który jest niezgodny z ustawą zwykłą lub Konstytucją RP. W konsekwencji w postępowaniu sądowoadministracyjnym związanym ze skargą na decyzję podatkową sąd ma prawo, nawet wykraczając poza granice skargi, weryfikować pod względem legalności również akt prawa miejscowego. W stanie faktycznym sprawy, na tle którego zapadło glosowane orzeczenie, skutkowało to uchyleniem decyzji ustalającej i wskazaniem, że podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia w podatku od nieruchomości. Nietrudno sobie jednak wyobrazić, o czym piszę w tekście dotyczącym tego wyroku, również sytuacji odwrotnej, a więc takiej, w której pominięcie przez sąd określonych zapisów uchwały rady gminy powoduje, że decyzja rażąco narusza prawo, co z kolei sprawia, że nie obowiązuje w tym zakresie zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego. Są to zagadnienia w praktyce nie tylko nowe, ale i powodujące bardzo daleko idące konsekwencje i z tego powodu warto się z nimi zapoznać.

Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. Z punktu widzenia lokalnego prawa podatkowego, wbrew pewnym uzasadnionym nadziejom, nie wydarzyło się zbyt wiele. W dalszym ciągu nie mamy nowej ordynacji podatkowej, chociaż można mieć nadzieję, że nowy parlament podejmie ponownie prace w tym zakresie. Podatki i opłaty lokalne również nie uległy żadnym istotnym zmianom, bo trudno za takowe uznać ujednolicenie wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Zatem wkraczamy w nowy rok z nowymi (starymi) nadziejami.

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Aneta Chmielowiec radca prawny
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Agnieszka Michalec-Dziedzic doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka dwóch kierunków prawa oraz administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności