Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 10(224)

ROCZNIK: 2019

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 10(224)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wybrane problemy
  Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  ,0 PLN
 • 14 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń reklamowych
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 18 Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym w ujęciu praktycznym
  Dorota Kaczorkiewicz doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz praktyk w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 26 Finansowo-administracyjne elementy zarządzania bezpieczeństwem informacji w gminie
  ,0 PLN

Glosa
 • 37 Oplata targowa od sprzedaży poza budynkiem - glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 11 maja 2017 r. (I SA/Sz 272/17)
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 37 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Aneta Chmielowiec radca prawny
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

W powszechnym odczuciu na dochody własne gmin składają się przede wszystkim wpływy z podatków lokalnych. Z pewnością jest to prawda, gdy brać pod uwagę wysokość wpływów z tych świadczeń w odniesieniu do należności niepodatkowych. Jednak w ujęciu ilościowym to właśnie inne świadczenia niż podatki dominują. Nie można w szczególności nie docenić znaczenia opłat stanowiących dochody gmin, w tym stosunkowo od niedawna funkcjonujący w systemie tym dochód opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Danina ta, ze względu na swoją specyfikę, jest stosunkowo trudna w poborze, co wynika przede wszystkim z rozwiązań przyjętych na gruncie aktu, który reguluje jej konstrukcję. Problematykę tę prezentuje w swoim opracowaniu Robert Lewandowski, nawiązując przy tym od ostatnich zmian, jakie wprowadzono w tym zakresie.

Spośród opłat lokalnych, uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, gdyby mieć na uwadze potencjalną wysokość wpływów z tych świadczeń, na pierwsze miejsce wysuwa się opłata targowa. Maksymalna stawka tej opłaty wynosząca prawie 780 zł za każdy dzień dokonywania sprzedaży w zasadzie nie jest stosowana, ale nawet opłata kilku- czy kilkudziesięciozłotowa jest znacznym obciążeniem dla przedsiębiorców. Nie może więc dziwić, że jej naliczanie na podstawie regulacji prawnych, które budzą wątpliwości interpretacyjne, generuje spory. W bieżącym numerze przedstawiłem stanowisko, jakie prezentuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych w odniesieniu do użytego w ustawie pojęcia „dokonywanie sprzedaży”, które jest kluczowe z punktu widzenia poboru opłaty targowej. Prezentowana przez sąd wykładania prowadzi do wniosku, że opłata targowa należna jest również w związku z czynnościami wykonywanymi w celu dokonania sprzedaży, a więc np. prezentowaniem czy składowaniem towaru. Kwestia ta ma znaczenie, gdy czynności te wykonywane są przez podmioty dokonujące zasadniczo sprzedaży w budynkach, poza tymi budynkami.

Zachęcam także Państwa do lektury opracowania dotyczącego praktycznych aspektów związanych z występowaniem pełnomocników w sprawach podatkowych. W szczególności tekst autorstwa dr Doroty Kaczorkiewicz odnosi się do rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych związanych ze składaniem pełnomocnictw szczególnych z pominięciem urzędowego formularza, a także niepodawania w tych formularzach przez pełnomocników profesjonalnych adresu elektronicznego. Znajomość tych zagadnień ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia prowadzonych procedur podatkowych.

Życzę pożytecznej lektury.

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Dorota Kaczorkiewicz doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz praktyk w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Aneta Chmielowiec radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności