Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 10(236)

ROCZNIK: 2020

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 10(236)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Wady uchwał podatkowych dotyczących przedłużania terminów płatności rat podatku od nieruchomości wprowadzanych w związku z COVID-19
  Mariusz Charkiewicz doktor nauk prawnych, adwokat
  Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
  ,0 PLN
 • 13 Moment powstania obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych budynków lub budowli
  Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 20 Czy potwierdzenie to zaświadczenie?
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 25 Wznowienie postępowania w obsłudze wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych. Stosowanie procedury wznowieniowej
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 32 Wpływ regulacji prawnych na dochody gmin i miast na prawach powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
  ,0 PLN

Glosa
 • 36 Dowód rejestracyjny jako podstawa do stosowania zwolnienia z podatku od środków transportowych pojazdów specjalnych glosa do wyroku NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r. (II FSK 1727/14)
  Łukasz Sowul magister prawa. absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w prawie finansowym i podatkowym
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 40 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 44 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzu Czytelnicy

Jesień to tradycyjnie czas podejmowania uchwał podatkowych na kolejny rok. Aktualnie wydaje się, że największym wyzwaniem w odniesieniu do działalności uchwałodawczej rad gmin w tym zakresie, będzie uwzględnienie ewentualnych ekonomicznych konsekwencji związanych z pandemią COVID-19. Z jednej strony uderzyła ona w przedsiębiorców, co przemawiałoby za tym, aby nieco poluzować obciążenia podatkowe m.in. poprzez odpowiednie kształtowanie stawek podatku od nieruchomości, czy od środków
transportowych oraz zwolnienia w tych podatkach. Z drugiej jednak strony, pandemia odbiła się też na finansach samorządów, co może być przyczyną rezygnacji ze stosowania preferencji w podatkach lokalnych i podwyższenia, w ramach prawem określonych granic, stawek podatkowych na kolejny rok.

Niezależnie od powyższego przypomnieć należy, że jeszcze w tym roku rady gmin mogą skorzystać z uprawnienia do wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w oparciu o przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Mogły też przedłużyć do 30 września terminy płatności rat. Już podjęte uchwały w tym zakresie są przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Mariusza Popławskiego oraz Mariusza Charkiewicza. Wnioski płynące z tego tekstu wskazują, że legislacja gminna obarczona jest błędami, które wytykane są przez organy nadzoru, jakimi są regionalne izby obrachunkowe. Krytyczne uwagi RIO powinny być uwzględnione również przy podejmowaniu innych kategorii uchwał wprowadzających preferencje w podatkach lokalnych.

Nie tylko tematyka podatkowa jest źródłem wątpliwości interpretacyjnych, o czym przekonać się można po lekturze opracowania Bogumiła Pahla, który prezentuje w pewnym wycinkowym ujęciu, problem nałożonego na wójtów obowiązku potwierdzania umów dzierżawy zawartych stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Autor w swoim tekście rozważa, jaka powinna być forma prawna potwierdzenia. W kolejnych numerach
naszego miesięcznika analizowane będą skutki tego rodzaju umów na gruncie podatku rolnego oraz od nieruchomości.
Zachęcam Państwa także do lektury krótkiej glosy do wyroku NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r. (II FSK 1727/14). Temat nie jest nowy, ale Autor bardzo krytycznie odnosi się do rozstrzygnięcia Sądu wskazując, że dowód rejestracyjny nie może stanowić jedynej podstawy do weryfikowania prawa do zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów specjalnych.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Mariusz Charkiewicz doktor nauk prawnych, adwokat
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Łukasz Sowul magister prawa. absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w prawie finansowym i podatkowym
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności