Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(27)2021

ROCZNIK: 2021

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(27)2021
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne

Procedury podatkowe
 • 9 Czy złożenie zeznania, deklaracji i informacji wszczyna postępowanie podatkowe?
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 20 Nowe formy prawne współpracy administracji skarbowej z podatnikami – cz. 2 – porozumienie podatkowe, audyt podatkowy
  ,0 PLN

Temat numeru
 • 12 Skutki decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego doręczonej podatnikowi z pominięciem pełnomocnika
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Temat przewodni bieżącego numeru Procedur jest prawnie doniosły. Dotyka bowiem konsekwencji prawnych doręczenia decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego. Jest ona wydawana w postępowaniu incydentalnym (wpadkowym). W orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje rozbieżność poglądów odnośnie skutków doręczenia decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego z pominięciem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika, tzn. z uchybieniem art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej.
Pierwszy z poglądów wiąże wejście decyzji do obrotu prawnego z czynnością doręczenia jako objawem woli organu podatkowego na zewnątrz, niekoniecznie wobec jej adresata. Doręczenia takiej decyzji, nawet nieprawidłowo, nie daje podstaw do twierdzenia, że nie weszła ona do obrotu prawnego, jeżeli pominięcie pełnomocnika nie wpływa na wynik sprawy, gdyż nie wywołuje dla strony ujemnych skutków prawnych (np. wniesiono skutecznie odwołanie, chociaż decyzję doręczono wadliwie). Drugie stanowisko wyrażone w orzecznictwie NSA rygorystycznie wskazuje na wadę kwalifikowaną takiej decyzji. Doręczenie jej stronie, zamiast ustanowionemu pełnomocnikowi, oznacza że decyzja nie istnieje w obrocie prawnym i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jej zaskarżenie jest zatem niedopuszczalne, a wszelkie dywagacje na temat wpływu uchybienia na wynik sprawy są bezpodstawne.
Autor artykułu skłania się do drugiego z tych poglądów i przedstawia ku temu wyczerpującą argumentację. Zauważa przy tym, że w marcu 2022 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów na kanwie sprawy, w której zaskarżono zażaleniem wadliwie doręczone postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. Sąd w powiększonym składzie podkreślił, iż postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej należy uznać za niewiążące także wtedy, gdy strona lub jej pełnomocnik wnieśli od niego zażalenie. Wydaje się, że ze względu na tożsamość argumentacji uchwała NSA powinna wyznaczyć kierunek orzekania również odnośnie skutków prawnych wadliwie doręczonych decyzji, w tym również decyzji o zabezpieczeniu. Zachęcam do zapoznania się z interesującym artykułem autorstwa dr. Arkadiusza Cudaka, sędziego NSA.
Kolejny tekst zasługujący na uwagę dotyczy problematyki wszczynania postępowania podatkowego. Profesor Leonard Etel uzasadnia w nim dlaczego złożenie informacji, deklaracji i zeznania podatkowego nie może być traktowane jako wszczęcie postępowania podatkowego. Problem to niebagatelny, zwłaszcza w podatku od nieruchomości. W dużych gminach składanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy informacji na podatek od nieruchomości. Prawidłowo wszczęte postępowanie determinuje zatem poprawność jego realizacji i legalności wydanej decyzji.
W numerze Czytelnik odnajdzie również interesujące opracowania z zakresu: egzekucji administracyjnej (zwolnienie majątku zobowiązanego spod egzekucji), drugą część artykułu dotyczącego współpracy administracji skarbowej z podatnikami – tym razem w formie porozumienia podatkowego i audytu podatkowego, a także systemu ochrony sygnalistów jako komponentu kontroli zarządczej.
Bieżący numer Procedur tradycyjnie zawiera pytania i odpowiedzi eksperta oraz przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych.

Życzę Państwu pożytecznej lektury.

dr Krzysztof Teszner
Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Mariusz Popławski, UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof nadzw. UZ
(Poland)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Jan Szczygieł radca prawny


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności