Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 07(233)

ROCZNIK: 2020

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 07(233)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Weryfikacja prawa do zwolnienia oraz przedłużenia terminu płatności na podstawie uchwały rady gminy podjętej w związku z epidemią COVID-19
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 12 Data powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy
  Aneta Chmielowiec radca prawny
  ,0 PLN
 • 16 Wpływy z opłat portowych – specyficzne źródło dochodów gmin
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 25 Zasada jawności w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym na tle inkwizycyjnego stosunku podatkowoprawnego
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 32 Wpływ COVID-19 na dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
  Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
  ,0 PLN

Glosa
 • 35 Opodatkowanie użytków rolnych zajętych na farmy fotowoltaiczne glosa aprobująca do wyroku WSA w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2018 r. (I SA/Lu 26/18)
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 41 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

W wakacyjnym numerze Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych niestety ponownie zmagamy się z problematyką wpływu epidemii na wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych. Można powiedzieć, że intensywność działań gmin związana ze wsparciem podatników w tym trudnym czasie jest już nieco mniejsza, ale pojawiają się nowe problemy, których źródłem są wcześniej
podejmowane kroki. Jednym z nich jest stosowanie powszechnie przyjmowanych przez rady gmin uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat tego podatku w związku z epidemią COVID-19. Okazuje się, że po problemach związanych z przygotowaniem tych uchwał pojawiły się nowe dotyczące weryfikowania prawa do stosowania przewidzianych nimi preferencji. Zagadnienia te omawiam w swoim tekście.
Drugim opracowaniem dotyczącym aktualnej sytuacji w zakresie finansów samorządowych jest krótki tekst w dziale „Samorządowe finanse publiczne”, który odnosi się do wpływu COVID-19 na dochody jednostek samorządu terytorialnego. Autorka sygnalizuje
w nim wyzwania, przed jakimi będą musiały stanąć samorządy w najbliższym czasie. Sytuacja będzie trudna, gdyż z jednej strony spadają dochody własne gmin z tytułu podatków i opłat lokalnych (m.in. w konsekwencji wprowadzanych zwolnień czy stosowanych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych), a z drugiej ograniczone są także kwoty pochodzące z udziałów w podatkach dochodowych.
Z pewnością taki stan rzeczy spowoduje znaczne ograniczenia wydatków jednostek samorządu terytorialnego, ewentualnie poszukiwanie dodatkowych środków, które jednak z zasady będzie trzeba w przyszłości zwrócić.
Nie samą epidemią jednak żyjemy, więc w bieżącym numerze powracają „normalne” tematy z zakresu podatków i opłat lokalnych. W dziale „Glosa” prof. Bogumił Pahl nawiązuje do korzystnego z punktu widzenia gmin wyroku WSA w Lublinie dotyczącego
opodatkowania gruntów zajmowanych pod farmy fotowoltaiczne. Orzeczenie to zasługuje na szczególną uwagę, gdyż tego rodzaju obiektów powstaje w ostatnim czasie coraz więcej.
Z kolei Aneta Chmielowiec przedstawia problematykę daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych, na tle wątpliwości związanych z datą „stałej” rejestracji pojazdu. Jest to zagadnienie istotne z punktu widzenia praktyki, a jak wskazuje Autorka, nie do końca jednoznacznie interpretowane.
A z tematów, które na łamach naszego miesięcznika pojawiają się dość rzadko, polecam też lekturę opracowania dotyczącego opłat portowych. Świadczenia te są dość specyficzne i nie mają powszechnego charakteru, jednak dla niektórych gmin mogą stanowić pewne źródło dochodów własnych.

Życzę pożytecznej lektury

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Aneta Chmielowiec radca prawny
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności