Procedury Administracyjne i Podatkowe 05(26)2021

ROCZNIK: 2021

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 05(26)2021
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Procedury kierowania na leczenie i rehabilitację w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (cz. 2)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Temat numeru
 • 14 Podatek z faktur, o których mowa w art. 108 ustawy o VAT – aspekty proceduralne orzeczenia TSUE w sprawie C-48/20
  Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym, radca prawny, doradca podatkowy. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 22 Nowe formy prawne współpracy administracji skarbowej z podatnikami – cz. 1 – umowa o współdziałanie
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 26 Uchwały dotacyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych
  ,0 PLN

Glosa
 • 35 Dopuszczenie organizacji społecznej do postępowania przed sądem administracyjnym. Glosa do postanowienia NSA z 24 sierpnia 2021 r. (sygn. akt III FPS 1/21)
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 108 ustawy o VAT podatnik, który wystawi fakturę obowiązany jest do zapłaty wykazanego w niej podatku. Dotyczy to również wystawienia przez podatnika faktury z wykazaną kwotą nienależnego podatku, która nie dokumentuje rzeczywiście dokonanej czynności opodatkowanej. Podatnik działający w dobrej wierze, ale wplątany w oszustwo podatkowe, które wystąpiło na wcześniejszym etapie obrotu za sprawą przestępczych działań jego kontrahentów, zasadniczo nie ma możliwości skorygowania faktury z nienależnie wykazanym VAT w oparciu o przepisy krajowe. W niedawnym wyroku w sprawie C-48/20 TSUE wypowiedział się jednak odmiennie, opierając się na art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE, i potwierdzając podatnikom działającym w dobrej wierze prawo do korekty faktury z wykazanym nienależnym VAT. W związku z wydaniem podatnikowi „pokontrolnie” ostatecznej decyzji podatkowej powstaje jednak pytanie o możliwość jej wzruszenia w trybie wznowienia postępowania. Czy jest to możliwe i czy ewentualnie skorygowane faktury mogą być traktowane jako nowe dowody w sprawie? O tym dowiecie się Państwo z interesującego artykułu autorstwa Adama Bartosiewicza będącego tematem niniejszego numeru Procedur.
Od połowy 2020 r. administracja skarbowa uzyskała możliwość współpracy z podatnikami z wykorzystaniem nowych prawnych form unormowanych w Ordynacji podatkowej. Intencją prawodawcy jest rozszerzanie dwustronnych form działania łagodzących władztwo podatkowe przez  wprowadzanie do systemu podatkowego nowych form współpracy. Dowodzi tego wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. podatkowego
Polskiego Ładu instytucji Porozumienia inwestycyjnego. W kolejnych Procedurach poddamy analizie i ocenie poszczególne formy współpracy, zaczynając od umowy o współdziałanie, która jest przedmiotem cz. 1 artykułu autorstwa Elżbiety Wróblewskiej.
Kolejne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych stwierdzających nieważność uchwał rad gmin w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z analizy dokonanej przez Aleksandrę Małysz-Pilch wynika, że przedmiotowe uchwały budzą duże zastrzeżenia organów nadzoru odnośnie ich zgodności z prawem. Wartością dodaną artykułu jest enumeratywne usystematyzowanie błędów legislacyjnych i formalnych występujących w tych uchwałach, będących nie do pogodzenia z ustawowymi umocowaniami do ich wydania. Niewątpliwie analiza przeprowadzona przez Autorkę, może być cenną wskazówką dla gmin jak tych błędów unikać.
Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa Andrzeja Gorgola do postanowienia NSA z dnia 24 sierpnia 2021 r. sygn. akt III FPS 1/21 dotyczącego dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania przed sądem administracyjnym – pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.
Życzę Państwu pożytecznej lektury.

dr Krzysztof Teszner
Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Mariusz Popławski, UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof nadzw. UZ
(Poland)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym, radca prawny, doradca podatkowy. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
Jan Szczygieł radca prawny


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności