Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(18)2020

ROCZNIK: 2020

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(18)2020
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków w świetle obowiązujących oraz znowelizowanych przepisów prawa
  ,0 PLN

Temat numeru
 • 11 Wpływ rozwiązań antykryzysowych na procedury administracyjne
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 18 Braki formalne podań na gruncie procedury podatkowej (cz. I)
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN
 • 22 Nowe zasady zaliczania wpłaty podatnika na poczet zobowiązań podatkowych – problemy praktyczne
  Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 28 Standardy prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Glosa
 • 36 Wybór formy ekspozycji reklamy zewnętrznej i jego wpływ na wysokość obciążeń z tytułu opłaty reklamowej. Glosa do wyroku NSA z 12 grudnia 2018 r. (II FSK 1897/18)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 41 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 44 Pytania i odpowiedzi eksperta
  ,0 PLN

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru pozostajemy przy tematyce koronawirusowej i związanych z nią wprowadzanych rozwiązań antykryzysowych. Tematem przewodnim bieżącego numeru „Procedur” jest wpływ rozwiązań antykryzysowych na procedury administracyjne. W opracowaniu omówione zostały unormowania wprowadzane w ramach kolejnych tzw. tarcz antykryzysowych. Szczególnie istotne wydają się te, które dotyczą wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym dla skuteczności czynności procesowych podjętych w tym okresie przez stronę, jak też w odniesieniu do ewentualnych zarzutów przewlekłości czy bezczynności organu. Co istotne, nie wszystkie regulacje omawiane w opracowaniu autorstwa J. Szczygła mają charakter incydentalny. Część z nich, jak np. możliwość doręczenia stronie postępowania wydruku pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego, będzie funkcjonowała także po ustaniu stanu epidemii, dlatego tym bardziej warto zapoznać się z powyższym opracowaniem.
Inne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy egzekucji administracyjnej z majątku wspólnego małżonków. Jej prowadzenie ulegnie istotnej zmianie od 30 lipca 2020 r., kiedy wejdą do nowe przepisy ustawy egzekucyjnej. Egzekucja z majątku wspólnego małżonków będzie wymagała stosowania nowych zasady wystawiania tytułów wykonawczych.
Zostanie również wprowadzony nowy środek prawny przysługujący małżonkowi zobowiązanego. O tym jaki to środek, jakie skutki prawne wywołuje jego wniesienie, oraz w jakiej formie i przez jaki organ będzie rozstrzygany dowiecie się Państwo z artykułu autorstwa mec. A. Małysz-Pilch.
Odnośnie procedur stricte podatkowych polecam opracowanie poświęcone brakom formalnym podań. Wyjaśniono w nim nie tylko niezwykle szeroką definicję podania przyjętą na potrzeby Ordynacji podatkowej, ale także przedstawiono ich wymogi formalne wraz z podstawowymi problemami odnośnie ich braku identyfikowanymi w doktrynie prawa podatkowego i orzecznictwie sądów
administracyjnych. Opracowanie zostało podzielone na 2 części (cz. 2 zostanie opublikowana w nr 4 „Procedur”).
Tradycyjnie już bieżący numer „Procedur” zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa S. Czarneckiego do wyroku NSA z dnia 12 grudnia 2018 r. sygn. II FSK 1897/18 dotyczącego rzadko eksponowanej w orzecznictwie sądowym problematyki obliczania i pobierania opłaty reklamowej - pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

Życzę pożytecznej lektury   

Dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny   

 

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Jan Szczygieł radca prawny
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności