Procedury Administracyjne i Podatkowe 02(17)2020

ROCZNIK: 2020

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 02(17)2020
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Procedury egzekucji administracyjnej podatków i opłat lokalnych
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN
 • 11 Udział pełnomocnika i obrońcyw przesłuchaniu przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Temat numeru
 • 17 Ulgi w spłacie podatków w świetle wytycznych ministerstwa finansów
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 22 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwestia (nie)dopuszczalności zmniejszenia wysokości zobowiązania za okres wsteczny
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN
 • 39 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola

Glosa
 • 36 Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące powiatu Glosa do wyroku NSA z dnia 29 grudnia 2016 r. sygn. akt II OSK 2753/16
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Pandemia koronawirusa istotnie wpłynęła na stanowienie i stosowanie prawa. W obszarze prawa administracyjnego i podatkowego wprowadzono ostatnio wiele rozwiązań normujących postępowanie organów administracji w czasie załamania gospodarczego spowodowanego pandemią, oraz instrumentów wsparcia poszkodowanych podmiotów. Problematyka ta z pewnością wpłynie na treści poruszane w najbliższych numerach „Procedur”. W tematykę tę wpisuje się opracowanie autorstwa prof. Leonarda Etela - stanowiące temat bieżącego numeru – które polecam lekturze. Należy podzielić stanowisko, że na czas epidemii powinny zmienić się zasady i tryb przyznawania ulg w spłacie podatków, jednak zmiany te powinny być wprowadzone w drodze ustawy a nie ministerialnych wytycznych. Trudno jednocześnie nie zauważyć że wytyczne te, pomimo dobrych założeń, ingerują w standardy załatwiania przez organy podatkowe spraw z zakresu przyznawania ulg w spłacie podatków. Rozstrzygnięcia w tym zakresie oparte są na uznaniu administracyjnym, co wymusza szczególnie staranne prowadzenie postępowania podatkowego. Załatwianie takich spraw w pierwszej kolejności, bez rozbudowanego postępowania dowodowego i w zależności od tego czy zobowiązanie podatkowe powstało w okresie pandemii, powoduje podjęcie rozstrzygnięcia wprawdzie korzystnego dla zobowiązanych, ale na podstawie dodatkowych pozaprawnych kryteriów wynikających z wytycznych. Interesujące spostrzeżenia Autora dotyczą również odformalizowania procedury składania wniosku o przyznanie ulgi w spłacie, bezpośrednio zwrotu nadpłaty, oraz nienaliczania opłaty prolongacyjnej.Inne zasługujące na uwagę opracowanie, które szczególnie powinno zainteresować pełnomocników procesowych, dotyczy szczególnej procedury przesłuchania przed konsulem dokonywanego na wniosek organu administracji publicznej. Problemem staje się dopuszczalność udziału w tym postępowaniu strony postępowania oraz ich pełnomocników (obrońców), często przez konsulów pomijanych pomimo stosownych pouczeń zawartych we wnioskach rekwizycyjnych o konieczności informowania pełnomocnika o przesłuchaniu.

Bieżący numer zawiera również dwa opracowania dotyczące podatków i opłat lokalnych, z których pierwsze jest poświęcone ich egzekucji, drugie natomiast problemowi dopuszczalności zmniejszenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w kontekście ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Warto również zwrócić uwagę na artykuł dotyczący zasad i trybu prowadzenia kontroli podatkowej na Ukrainie uregulowanych w tamtejszym kodeksie podatkowym. Są to rozwiązania odmienne niż obowiązujące w Polsce, zatem szczególnie powinny zainteresować przedstawicieli nauki jak i praktyków reprezentujących podatników prowadzących lub planujących prowadzić swą działalność na terenie Ukrainy.

Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa M. Mączyńskiego do wyroku NSA z dnia 29 grudnia 2016 r. sygn. akt II OSK 2753/16 dotyczącego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady powiatu dotyczącej odwołania starosty i zarządu powiatu oraz powołania nowych organów – pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

Życzę  pożytecznej lektury   

Dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny   

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Jan Szczygieł radca prawny
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności