Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(24)2021

ROCZNIK: 2021

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(24)2021
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne

Procedury podatkowe
 • 11 Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK 39/19) w inicjowanych procedurach podatkowych i sądowych
  Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 16 Polski Ład czy proceduralny bezład? – uwagi na tle zmian w procedurach kontrolnych (cz. 1)
  ,0 PLN

Glosa
 • 22 Sądowa kontrola zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego jako przesłanki zawieszenia biegu przedawnienia. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 24 maja 2021 r.
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN
 • 29 Warunki realizacji dochodów z opłaty miejscowej. Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z 23 października 2020 r.
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 36 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Bieżący numer „Procedur” zawiera dwa istotne opracowania. Polecam je szczególnej uwadze, ze względu na to, że powstały na kanwie niedawno wydanych orzeczeń, tj. wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego - które będą istotnie wpływały na stosowanie prawa przez administrację i sądy.
Pierwszy artykuł, będący jednocześnie tematem numeru, stanowi analizę i ocenę procesowych skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19) dotyczącego podatku od nieruchomości, a określanego jako
„rewolucyjny” w opodatkowaniu nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców. W artykule autorstwa Ireneusza Krawczyka zwrócono uwagę na problemy związane z inicjowaniem procedur podatkowych i sądowych, w szczególności wznawiania postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych jak i postępowań ukierunkowanych na odzyskanie nadpłaty podatku (z wniosku o zwrot nadpłaty, bądź z wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku), dla których skuteczności niebagatelną rolę odgrywa tzw. czynnik czasu.
Drugie z awizowanych wyżej opracowań jest glosą do uchwały NSA z 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21). Jej istota dotyczy oceny zasadności instrumentalnego wszczynania przez administrację skarbową postępowania karnego skarbowego (często
tuż przez upływem terminu przedawnienia) w celu wypełnienia ustawowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Na tym tle powstała istotna wątpliwość, odnośnie dopuszczalności objęcia sądową kontrolą zgodności z prawem stosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 w związku z art. 70c Ordynacji podatkowej przy wydawaniu decyzji podatkowych. Wprawdzie uchwała jednoznacznie rozstrzyga tę wątpliwość na korzyść podatników, to warto zapoznać się z glosą aprobującą autorstwa Jana Szczygła, w której syntetycznie przedstawiono prawne i praktyczne konsekwencje podjętej przez NSA uchwały.
W parlamencie aktualnie procedowany jest projekt ustawy, zawierający pakiet zmian w systemie podatkowym określany jako tzw. Polski Ład. Co istotne dotyczy on nie tylko zmian korzystnych dla podatników. Przewiduje się bowiem wdrożenie
nowych rozwiązań poprawiających efektywność systemu podatkowego. Jednym z nich ma być wprowadzenie nowej procedury stosowanej przez KAS, tzw. nabycia sprawdzającego. Tej instytucji kontrolnej został poświęcony artykuł mojego
autorstwa.
Wyjątkowo bieżący numer Procedur zawiera dwie glosy. Oprócz wyżej wspomnianej glosy do uchwały NSA, czytelnik odnajdzie w numerze również glosę autorstwa Sławomira Czarneckiego do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 23 października 2020 r.
sygn. I SA/ Gl 201/20 dotyczącego uprawnienia samorządu gminnego do pobierania opłaty miejscowej. Tradycyjnie już zamieszczone zostały przygotowane przez ekspertów pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych.

dr Krzysztof Teszner
redaktor naczelny

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Mariusz Popławski, UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof nadzw. UZ
(Poland)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Jan Szczygieł radca prawny
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności