Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 9(235)

ROCZNIK: 2020

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 9(235)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Stawka podatku dla gruntów leśnych zarządzanych przez nadleśnictwa przed 1 stycznia 2019 r.
  Dorota Kaczorkiewicz doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz praktyk w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 13 Doręczenia zastępcze, których nie ma (nie było)
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 18 Wznowienie postępowania w obsłudze wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych. Dopuszczalność wznowienia
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 24 Zmiany w zakresie maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań od 2020 roku – wsparcie inwestycji JST w następstwie COVID-19
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Glosa
 • 30 Dyskwalifikacja gminy uzdrowiskowej jako strony postępowania w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego glosa do wyroku NSA z dnia 26 października 2016 r. (II GSK 700/15)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 36 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

W polskim systemie prawa nie uznaje się za jedno z jego źródeł orzeczeń sądów. Jednak w praktyce, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, sądy administracyjne w istotny sposób kształtują zasady stosowania niektórych regulacji prawnych. Nie zawsze z orzecznictwem tym można się zgodzić, chociaż generalnie docenić należy fakt, że sądy podejmują wysiłek interpretacji często niejasnych przepisów. W bieżącym numerze w opracowaniu autorstwa Doroty Kaczorkiewicz powracamy do problematyki opodatkowania gruntów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. To właśnie orzecznictwo sądów wykształciło pogląd, wedle którego tego rodzaju grunty o klasyfikacjach leśnych powinny być uznane za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie rozstrzygając problem podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości, NSA w uchwale z dnia 9 grudnia
2019 r. (II FPS 3/19) wskazał, że ustanowienie służebności przesyłu nie skutkuje przejściem posiadania na operatora sieci, a zatem nie ciąży na nim obowiązek podatkowy. We wskazanym tekście podjęto problem sprzeczności tych dwóch kierunków orzeczniczych, które prowadzą do wniosku, że podmiot, na rzecz którego ustanowiono służebność nie jest posiadaczem gruntu, ale jednocześnie grunt ten jest objęty najwyższą stawką podatku od nieruchomości, która zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, właściwa jest dla gruntów w posiadaniu przedsiębiorcy.
Z bieżących problemów związanych z działaniem organów podatkowych w warunkach epidemii COVID-19, polecam Państwu tekst mojego autorstwa, który jest refleksją nad aktualnymi mechanizmami tworzenia prawa. Tym razem odniosłem się do nieudanej próby zmian w zakresie doręczeń zastępczych realizowanych poprzez operatorów pocztowych.
W innym z opracowań dotyczących sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w czasie epidemii, prof. Tomasz Wołowiec prezentuje zagadnienie zmian w zakresie maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań od 2020 roku, które mają stanowić wsparcie dla tych jednostek.
Zachęcam też Państwa do lektury glosy dr. Sławomira Czarneckiego, który porusza ciekawe zagadnienie związane z posiadaniem przez gminę statusu strony w postępowaniach administracyjnych. W tym konkretnym przypadku na przykładzie postępowania w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego Autor wykazuje, że gmina posiada interes prawny w tym, aby w takim postępowaniu uczestniczyć. Wiąże się to m.in. ze związkiem, jaki zachodzi pomiędzy dochodami gminy pochodzącymi z opłaty uzdrowiskowej oraz stosownej dotacja, a prowadzeniem zakładu górniczego, co może powodować pozbawienie gminy statusu uzdrowiska.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB
Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW


Autorzy czasopisma
Dorota Kaczorkiewicz doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz praktyk w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności