Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(21)2020

ROCZNIK: 2020

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(21)2020
Co tutaj znajdziesz?

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Czy według ustawodawcy strona postępowania administracyjnego jest bardziej odporna na koronawirusa niż strona postępowania podatkowego?
  Piotr Pietrasz doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji poświęconych tematyce z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedur: administracyjnej, egzekucyjnej i sądowoadministracyjnej. Autor książki pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne”.
  ,0 PLN
 • 6 Prowadzenie egzekucji administracyjnej na podstawie kolejnego tytułu wykonawczego
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 11 Raportowanie schematów podatkowych przez gminy
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN
 • 18 Dopuszczalność wykreślenia wpisu hipotecznego przez wierzyciela będącego organem podatkowym
  Piotr Janicki główny specjalista w referacie ds. kontroli podatkowej i zabezpieczeń Urzędu Miasta Szczecin. Autor publikacji z zakresu zabezpieczania należności budżetowych oraz rozliczania podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia w tematyce ksiąg wieczystych i zabezpieczania należności budżetowych.
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 23 Wszczęcie kontroli celno-skarbowej – wybrane problemy na tle nowelizacji przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  ,0 PLN

Glosa
 • 30 Skutki posłużenia się wyręczycielem przy wpłacie podatku. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23 maja 2018 r. (III SA/Wa 2286/17)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 37 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Tematem przewodnim bieżącego numeru „Procedur” jest raportowanie schematów podatkowych przez gminy. Wprowadzona do ogólnego prawa podatkowego instytucja „Informacji o schematach podatkowych” wciąż budzi poważne wątpliwości interpretacyjne, mimo opublikowania przez Ministerstwo Finansów bardzo obszernych objaśnień podatkowych. Jedną z kontrowersji jest to, czy gminy są zobowiązane do raportowania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Można odnieść wrażenie, że skoro wprowadzone w Ordynacji podatkowej nowe przepisy o schematach podatkowych stanowią implementację dyrektywy, której celem było uzyskiwanie przez organy podatkowe państw członkowskich UE pełnych informacji o agresywnym planowaniu podatkowym, to czy wprowadzony obowiązek informacyjny może obejmować także podmioty publicznoprawne. W artykule autorstwa Jana Szczygła podjęto próbę wyjaśnienia i uporządkowania tej zawiłej problematyki z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócono w nim także uwagę na problem dopuszczalności wydania interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów o schematach podatkowych. Do kwestii tej z pewnością będziemy wracać, ponieważ wobec niejednolitego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych, można się wkrótce spodziewać rozstrzygnięć NSA.

Inne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie kolejnego tytułu wykonawczego. W artykule Piotra Kożucha zwrócono uwagę na specyfikę tego dokumentu, wskazując na sytuacje procesowe, w których może być wystawiony, a także na procesowe uprawnienia uczestników tego postępowania.

W bieżącym numerze znalazły swoje miejsce również interesujące artykuły dotyczące nierównego traktowania przez prawodawcę stron postępowania administracyjnego i stron postępowania podatkowego w dobie pandemii, dopuszczalności wykreślenia hipoteki przez wierzyciela będącego organem podatkowym, a także opracowanie poświęcone problematyce wszczęcia kontroli celno-skarbowej.

Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa Sławomira Czarneckiego do wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r. sygn. III SA/Wa 2286/17 dotyczącego dopuszczalności posłużenia się przez podatnika wyręczycielem przy zapłacie podatku - pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

Życzę pożytecznej lektury
dr Krzysztof Teszner
redaktor naczelny

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Mariusz Popławski, UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof nadzw. UZ
(Poland)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Piotr Pietrasz doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji poświęconych tematyce z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedur: administracyjnej, egzekucyjnej i sądowoadministracyjnej. Autor książki pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne”.
Jan Szczygieł radca prawny
Piotr Janicki główny specjalista w referacie ds. kontroli podatkowej i zabezpieczeń Urzędu Miasta Szczecin. Autor publikacji z zakresu zabezpieczania należności budżetowych oraz rozliczania podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia w tematyce ksiąg wieczystych i zabezpieczania należności budżetowych.
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności