Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(19)2020

ROCZNIK: 2020

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(19)2020
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Doręczenia „hybrydowe” w postępowaniu administracyjnym
  Piotr Pietrasz doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji poświęconych tematyce z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedur: administracyjnej, egzekucyjnej i sądowoadministracyjnej. Autor książki pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne”.
  ,0 PLN
 • 7 Projekt nowelizacji Kpa w przedmiocie zwrotu akt organom pierwszej instancji, a zasady ogólne szybkości i informowania
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 11 Braki formalne podań na gruncie procedury podatkowej (cz. II)
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

Temat numeru
 • 16 Kontrola społeczna w ramach dostępu do informacji publicznej – problemy praktyczne
  ,0 PLN

Glosa
 • 22 Procedura uzgadniania warunków zabudowy dla inwestycji realizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Glosa do wyroku NSA z 10 maja 2017 r. (II OSK 2263/15)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Recenzja
 • 28 Tax Procedures
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 30 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 39 Pytania i odpowiedzi eksperta
  Jan Szczygieł radca prawny
  Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
  ,0 PLN

English Summary

O czasopiśmie

 

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Kontrola społeczna w ostatnim czasie stała się coraz bardziej doniosłym instrumentem sprawowania kontroli przez obywateli oraz ich organizacje wobec administracji publicznej. Tematem przewodnim bieżącego numeru „Procedur” jest jedna z jej form wykonywana w ramach dostępu do informacji publicznej. W państwie demokratycznym jest ona oparta na konstytucyjnym prawie do informacji publicznej. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem autorstwa O. Józefczyk, które oprócz kwestii typowo informacyjnych zawiera również diagnozę praktycznych problemów dotyczących wnioskowania o informację publiczną. Z pewnością problemy te wynikają po części z trudności z jej zdefiniowaniem. W konsekwencji częste są przypadki odmowy udostępniania informacji publicznej przez podmioty formalnie do tego zobowiązane. W opracowaniu zwrócono również uwagę na negatywne zjawisko wykorzystywania tzw. informacji przetworzonej w odmowie jej udostępnienia, nakładające na wnioskującego dodatkowe obowiązki instrumentalne odnośnie uzasadnienia żądania.

Inne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy doręczeń „hybrydowych” w postępowaniu administracyjnym. Ta forma doręczenia stanowi istotne novum wprowadzone do KPA jako instrument wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Obok doręczenia tradycyjnego i elektronicznego wprowadzona została możliwość doręczenia stronie, która o to nie wnioskowała, wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego odzwierciedlającego treść tego pisma. Warunki takiego doręczenia oraz jego skutki prawne zostały poddane analizie w tekście autorstwa P. Pietrasza i D. Kościuka.
W bieżącym numerze „Procedur” Czytelnicy odnajdą również recenzję książki. W ten sposób zamierzamy zwracać uwagę na wybitne prace dotyczące poruszanej w czasopiśmie problematyki. Pierwsza z nich, jest opracowaniem zbiorowym pt. „Tax Procedures” (pod red. P. Pistone), poświęconym różnym teoretycznym a także praktycznym aspektom funkcjonowania procedury podatkowej.
W recenzji autorstwa prof. B. Brzezińskiego zwrócono uwagę na bogaty przedmiot rozważań ujęty w Raporcie generalnym, poszczególnych raportach krajowych (cząstkowych) oraz raportach wiodących (problemowych). Zapoznanie się z recenzją wręcz zachęca do sięgnięcia po tę unikatową pozycję w szczególności przez osoby zajmujące się procedurami (naukowców, praktyków, sędziów), gdyż omawiana praca długo jeszcze nie będzie miała odpowiednika w literaturze prawa podatkowego.
Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa S. Czarneckiego do wyroku NSA z dnia 10 maja 2017 r. sygn. II OSK 2263/15 dotyczącego uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przemysłowej zaplanowanej do realizacji w miejscowości uzdrowiskowej - pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.
Życzę pożytecznej lektury
dr Krzysztof Teszner
redaktor naczelny

 

Stopka redakcyjna

 

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Piotr Pietrasz doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji poświęconych tematyce z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedur: administracyjnej, egzekucyjnej i sądowoadministracyjnej. Autor książki pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne”.
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Jan Szczygieł radca prawny
Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności