Procedury Administracyjne i Podatkowe 02(02)2017

ROCZNIK: 2017

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 02(02)2017
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Uchwała NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FPS 3/16), a aktualnie udzielone upoważnienia na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym
  Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
  ,0 PLN
 • 8 Komunikacja elektroniczna a wpis hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Państwa
  ,0 PLN

Temat numeru
 • 11 Instancyjność postępowania podatkowego w działaniu naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego a zasada zespolenia administracyjnego w świetle przepisów ustawy o KAS
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 19 Legitymacja do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przypadku wspólników spółki cywilnej planujących jej przekształcenie w spółkę handlową
  ,0 PLN
 • 24 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach podatku akcyzowego od sprzedaży oleju opałowego
  Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 27 Zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań, dla których właściwy jest inny organ podatkowy
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 33 Wskaźniki i parametry urbanistyczne jako obligatoryjny element ustaleń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  ,0 PLN

Glosa
 • 37 Niedopuszczalność domniemania przyjęcia pisma przez podmiot nieuprawniony w świetle art. 153 Ordynacji podatkowej
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 40 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

W kontekście wprowadzanych w 2017 r. zmian w ogólnym postępowaniu administracyjnym jak też w postępowaniu podatkowym, powraca ze zdwojoną siłą prowadzona od pewnego czasu w doktrynie i orzecznictwie dyskusja nad realizacją zasady dwuinstancyjności postępowania, a co za tym idzie charakterem prawnym środka zaskarżenia uruchamiającego postępowanie odwoławcze. Omówiona w tym zakresie problematyka w pierwszym numerze naszego czasopisma znalazła kontynuację w temacie przewodnim niniejszego numeru dotyczącym instancyjności w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Z opracowania autorstwa Leszka Bieleckiego wynika, że ustawodawca pogłębiając wprowadzone w 2015 r. zespolenie w ramach administracji skarbowej wprowadził w bieżącym roku możliwość zaskarżenia decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego niedewolutywnym środkiem zaskarżenia, rozpatrywanym przez ten sam organ. Pojawia się więc problem należytego korzystania przez prawodawcę w niektórych przypadkach z odwołania niedewolutywnego jako wyjątku od klasycznie rozumianej dwuinstancyjności, w przypadku występowania w strukturze administracji skarbowej organu bezpośrednio wyższego stopnia, oraz zasadności usprawiedliwiania wprowadzanych odstępstw ciężarem gatunkowym spraw podatkowych oraz względami przyspieszenia postępowań, które i tak, w przypadku niezadowolenia stron, znajdą swój finał w sądach administracyjnych.

W dwóch opracowaniach opublikowanych w bieżącym numerze autorzy poruszają problematykę, która stała się niedawno przedmiotem uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tekście Artura Modrzejewskiego zostały przedstawione praktyczne konsekwencje uchwały NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) dotyczącej upoważnień wydawanych na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trafnie wskazano w nim jako bardzo prawdopodobne takie działania organów odwoławczych, które będą zmierzały do uchylenia decyzji wydanych na podstawie tego rodzaju uchwał upoważniających ze względu na ryzyko uwzględniania skarg na utrzymaną w mocy decyzję przez sądy administracyjne (związane treścią uchwały).

W opracowaniu dotyczącym zaliczenia nadpłaty z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa na rzecz należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Tomasz Wołowiec przekonuje o możliwości zastosowania przepisu 76 § 1 Ordynacji podatkowej gdy istnieje tożsamość beneficjenta wpływów, oraz wskazuje, że rozumienie tego przepisu nie powinno ograniczać się wyłącznie do wykładni językowej. Warto zapoznać się z jego argumentacją opartą na analizie interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów w kontekście podjętej w dniu 27 marca 2017 r. uchwały 7 sędziów NSA (I FPS 9/16) o nieco odmiennej treści.

Interesujący problem praktyczny, związany z legitymacją do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, został przedstawiony i rozwiązany w tekście Stanisława Boguckiego. Okazuje się, że w przypadku wspólników spółki cywilnej planujących jej przekształcenie w spółkę handlową, odnoszący się do nich przepis art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej stanowi odstępstwo od zasady, że z wnioskiem o interpretację może wystąpić jedynie podmiot zainteresowany w znaczeniu nadanym przez art. 14b § 1 tej ustawy. Bezzasadne różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów w kontekście konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz brak bliższego wyjaśnienia w przepisach podatkowych pojęć „powstanie spółki” oraz „utworzenie spółki” nakazują dopuścić możliwość wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego na wniosek wspólnika spółki cywilnej, który łącznie z drugim wspólnikiem, zamierza przekształcić formę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółkę handlową.

Niewiele jest opracowań dotyczących orzekania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach podatkowych, tym bardziej, że jeszcze do niedawna możliwość wnoszenia do niego skarg w zakresie podatków nie była praktycznie wykorzystywana. Lukę w tym zakresie wypełnia tekst Ireneusza Krawczyka. Czytelnik znajdzie w nim informacje dotyczące właściwości i kognicji ETPCz w sprawach podatkowych oraz wpływu orzeczeń tego sądu na zakończoną sprawę podatkową. Przekonuje stanowisko Autora, że skoro orzeczenie ETPCz może stanowić podstawę do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego, to jest on naturalnym adresatem skarg podatników dotyczących podatków wobec znaczącego opóźnienia w rozpoznawaniu skarg konstytucyjnych przez Trybunał Konstytucyjny.

Życzę Państwu pożytecznej lektury.

dr Krzysztof Teszner
redaktor naczelny

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Jan Szczygieł radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności