Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(01)2017

ROCZNIK: 2017

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(01)2017
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Realizacja zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym w świetle projektu zmiany art. 15 KPA
  ,0 PLN
 • 11 Upoważnienie sądu administracyjnego do orzekania w kwestii zobowiązania organu do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia o wskazanej treści
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 14 W razie wątpliwości na korzyść obywatela, czyli dlaczego nie wprowadzono zasady in dubio pro tributario do polskiej ordynacji podatkowej
  ,0 PLN
 • 22 Przekształcenie kontroli celno- -skarbowej w postępowanie podatkowe
  ,0 PLN
 • 28 Korekta deklaracji z urzędu w ramach czynności sprawdzających
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola

Glosa
 • 37 Odpowiedzialność solidarna w zakresie ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 40 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce nowe pismo „Procedury Administracyjne i Podatkowe”. Moment pojawienia się na rynku nowego czasopisma o profilu wskazanym w jego tytule jest niezwykle istotny w perspektywie czekających nas głębokich zmian w postępowaniu administracyjnym, procedurach podatkowych, konsolidacji administracji skarbowej, wpływających również na kształt procedury egzekucyjnej oraz na zakres i sprawowanie sądowej kontroli administracji. Idąc za potrzebą praktyki, nauki oraz rynku wydawca podjął się wydawania dwumiesięcznika, który z założenia będzie dostarczał specjalistyczną wiedzę w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących te procedury. Naszym zamiarem jest także wydawanie czasopisma, w którym na wysokim merytorycznie poziomie będzie podejmowana tematyka zmian legislacyjnych w procedurach administracyjnych i podatkowych oraz dokonywana ocena wpływu tych nowelizacji na praktykę postępowania. Poruszana tematyka – przyznacie Państwo – nie jest dotąd w sposób kompleksowy prezentowana w żadnym z dostępnych na rynku periodyków.

„Procedury Administracyjne i Podatkowe” są ukierunkowane i otwarte na utrzymanie stricte praktycznego charakteru czasopisma. Cel ten zamierzamy osiągnąć, wyodrębniając w naszym dwumiesięczniku stałe działy tematyczne, tj.: ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne; procedury podatkowe; nadzór i kontrola; glosa; przegląd orzecznictwa sądów
administracyjnych oraz pytania i odpowiedzi eksperta. Mamy nadzieję, że ten podział stałych rubryk jest przejrzysty i zyska Państwa aprobatę.

Tym niemniej, biorąc pod uwagę wymogi, jakie stawia periodykom o charakterze naukowym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja dostosowała wydawane czasopismo do tych wymagań. Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych na łamach dwumiesięcznika rozważań przy jednoczesnym utrzymaniu naukowego charakteru czasopisma zapewni międzynarodowa rada naukowa, którą tworzą wybitni przedstawiciele nauki oraz sądownictwa administracyjnego. Dodatkowo powołani zostali redaktorzy tematyczni – znakomici eksperci, którzy objęli merytoryczną opieką poszczególne działy czasopisma. Niewidocznym z pozycji Czytelnika, aczkolwiek ważnym ze względu na jakość publikowanych opracowań jest poddanie ich procedurze recenzowania przez zespół niezależnych recenzentów. Dostrzegalnym i istotnym elementem są: spis treści oraz streszczenia tekstów w języku angielskim, które realizują ministerialne wymogi a przy tym stwarzają możliwość publikowania tekstów przez pracowników różnych jednostek naukowych. W najbliższym czasie zostanie również stworzona strona internetowa „Procedur Administracyjnych i Podatkowych”, o czym zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Pojawienie się na rynku pierwszego numeru nowego czasopisma zbiegło się w czasie z procedowaniem w parlamencie projektu obszernych zmian w procedurze administracyjnej, oraz początkiem funkcjonowania skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej. Z tego względu polecam tekst autorstwa R. Bucholskiego, który zawiera istotne spostrzeżenia w kontekście planowanych zmian w konstrukcji zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Aktualnej i budzącej kontrowersje w kontekście wprowadzenia KAS problematyce zakresu przedmiotowego kontroli celno-karbowej, a także przekształcenia tej kontroli w postępowanie podatkowe poświęcone są opracowania A. Meleziniego oraz mojego autorstwa.

Innymi ciekawymi opracowaniami, z którymi warto się zapoznać, są niewątpliwie dwa teksty dotyczące nadzwyczajnej instytucji przyznającej sądom administracyjnym kompetencje do wydawania orzeczeń merytorycznych zamiast kasatoryjnych, a także rozumienia zasady in dubio pro tributario. W tym ostatnim autor nie tylko zwraca uwagę na istotne kontrowersje, co do kształtu tej zasady przyjętej w ordynacji podatkowej w kontekście jej rozumienia w doktrynie i orzecznictwie, ale także proponuje własne, szerokie rozumienie analizowanej reguły odnoszące się do obywatela.

Życzę Państwu pożytecznej lektury.

dr Krzysztof Teszner

redaktor naczelny

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności