Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 08(186)

ROCZNIK: 2016

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 08(186)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Czy zwolnienie przedmiotowe może być jednak podmiotowe?
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 9 Kilka uwag na temat przesłanek specjalnego opodatkowania gruntów położonych na obszarach rewitalizacji
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 15 Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty – kontrowersje wokół trybu postępowania gminnego organu podatkowego
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 21 Elektroniczne postępowanie skargowe przed organami podatkowymi – wybrane problemy
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 25 Obligacje przychodowe i zadłużanie spółek komunalnych a finansowanie inwestycji gminnych
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Glosa
 • 32 Ustalanie, pobór i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami jest wyłączną kompetencją wójta, burmistrza (prezydenta miasta) glosa do wyroku NSA z dnia 10 maja 2016 r. (II FSK 1409/14)
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 37 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 44 Postępowanie podatkowe
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Sierpień to miesiąc jeszcze wakacyjny, ale w gminach już myśli się o konieczności przygotowania uchwał podatkowych na nowy rok podatkowy. Prace w tym zakresie nabierają rozpędu w miesiącach wrzesień-październik, ale już teraz warto się do nich przygotować. W szczególności konieczna jest w tym zakresie analiza aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, która w dużej mierze wyznacza kierunek działań organów nadzoru, jakimi są regionalne izby obrachunkowe. Istotne wyroki sądów administracyjnych mogą przesądzać o kształcie rozstrzygnięć nadzorczych izb, co w praktyce prowadzi niekiedy do sytuacji, w których kwestionują one zapisy uchwał podatkowych. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza ewoluowania poglądów na uprawnienia rad gmin w zakresie wprowadzania zwolnień podatkowych. Aktualnie wyraźnie widać, w orzecznictwie sądów, bardzo restrykcyjne podejście do zakresu kompetencji wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co prowadzi do kwestionowania takich zapisów uchwał, które mają jakikolwiek element podmiotowy lub ich stosowanie może prowadzić do indywidualizacji zwolnienia. Kwestię tę przedstawiłem na przykładzie konkretnych zapisów z uchwały rady gminy, w krótkim opracowaniu, które znajdziecie Państwo w bieżącym numerze miesięcznika. Dość przewrotny tytuł tego teksu oddaje istotę problemów, jakie pojawiają się przy kwalifikowaniu zwolnień wprowadzanych przez rady gmin.

Drugim tematem, który zasługuje na szczególną uwagę, jest problematyka dopuszczalności cedowania przez gminy uprawnień do wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na spółki komunalne. W wyroku NSA, który został omówiony w miesięczniku, wyrażono pogląd, wedle którego wójt, burmistrz (prezydent miasta), mogą powierzyć wykonywanie zadań w tym zakresie wyłącznie pracownikom swojego urzędu. Jest to orzeczenie o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, gdyż w niektórych gminach tego rodzaju zadania wykonują spółki komunalne. W świetle wskazanego orzeczenia jest to niedopuszczalne, co implikuje określone konsekwencje. Uczciwie jednak należy podkreślić, że pogląd NSA, chociaż moim zdaniem słuszny, nie jest bezdyskusyjny i wcześniej ten sam sąd prezentował pogląd odmienny. Świadczy to z pewnością o jednym – ten problem wcześniej czy później musi być jednoznacznie rozwiązany.

Życzę pożytecznej lektury.

Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności