Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 11(201)

ROCZNIK: 2017

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 11(201)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Opodatkowanie obiektów sportowych
  Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  ,0 PLN
 • 12 Czy pobyt w szpitalu uzdrowiskowym wyklucza pobieranie opłaty uzdrowiskowej?
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 18 Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi (cz. I)
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 27 Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako instrument ograniczania długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego – ocena i proponowane kierunki zmian
  ,0 PLN

Glosa
 • 35 Podpisywanie decyzji dotyczących podatków lokalnych glosa krytyczna do wyroku WSA w Lublinie z 10 lutego 2017 r. (I SA/Lu 845/16)
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 42 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 46 Podatek od środków transportowych
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN
 • 49 Łaczne zobowiązanie pieniężne
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Stosowanie prawa, to nie tylko prawidłowe odczytanie norm materialnoprawnych, ale także poruszanie się w ramach określonych procedur. W przypadku prawa podatkowego kluczowe znaczenie mają regulacje odnoszące się do postępowania podatkowego. To z kolei opiera się na pewnych zasadach o charakterze podstawowym, które znajdują rozwinięcie w przepisach szczególnych. Jedną z takich zasad jest szybkość i prostota postępowania, która realizowana jest przede wszystkim w określonych ustawowo terminach załatwienia sprawy.

Problematyka ta ma istotne znaczenie również w kontekście innych zasad ogólnych postępowania podatkowego, np. zasady zaufania do działania organów podatkowych. We wskazanym kontekście bardzo polecam Państwu lekturę pierwszej części opracowania autorstwa Ireneusza Nowaka, w którym zajmuje się on zagadnieniem terminowości załatwiania spraw przez samorządowe organy podatkowe. Mając na uwadze praktykę wydaje się, iż do materii tej nie przywiązuje się należytej uwagi, co wiąże się z pewnością z instrukcyjnym jedynie charakterem tych terminów. Po drugie brakuje też instrumentów prawnych dyscyplinujących organ podatkowy, który wprawdzie zgodnie z przepisami prawa przedłuża termin do załatwienia sprawy, ale działanie takie nie ma uzasadnienia. W pierwszej części wskazanego opracowania znajdziecie Państwo rozważania dotyczące przede wszystkim zasad ustalania terminów załatwiania spraw podatkowych.

Innym opracowaniem, na które warto zwrócić uwagę, a które może stanowić przyczynek do głębszej dyskusji, jest tekst dotyczący opodatkowania obiektów sportowych. Autor prezentuje w nim zarys problemu opodatkowania tego rodzaju obiektów. Zagadnienie to, ze względu na powszechność występowania, np. stadionów, ma duże znaczenie w wymiarze fiskalnym. Budowane w Polsce stadiony, to inwestycje często o bardzo dużej wartości, a zatem kluczowe, zarówno z punktu widzenia podatnika, jak i gminy będącej beneficjentem dochodów z podatku od nieruchomości, jest to, czy będą one podlegały opodatkowaniu jako budowle od ich wartości, czy też jako budynki od powierzchni użytkowej. Można mieć nadzieję, mając na uwadze pojawiające się orzeczenia sądów administracyjnych, że problematyka ta w najbliższym czasie doczeka się jednolitego rozstrzygnięcia.

Bieżący numer to także odpowiedzi na pytania przesyłane do redakcji, przegląd orzecznictwa oraz glosa – tym razem do kontrowersyjnego orzeczenia WSA w Lublinie dotyczącego braku możliwości rezygnacji z podpisywania decyzji wydawanych w formie innej niż dokumentu elektronicznego.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier,
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności