Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 03(193)

ROCZNIK: 2017

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 03(193)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Podstawa opodatkowania elektrowni wiatrowych w kontekście nowych zasad opodatkowania
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 9 Rola ewidencji geodezyjnej i ksiąg wieczystych w wymiarze podatku od nieruchomości
  Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ,0 PLN
 • 15 Zmiany w konstrukcji prawnej zwolnień od podatku od nieruchomości
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 23 O wykorzystaniu pieniądza elektronicznego do zapłaty podatków i opłat lokalnych
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne

Glosa
 • 34 Zakaz przekazania kompetencji organu podatkowego w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi glosa do uchwały 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16)
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 41 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Chociaż w naszym miesięczniku dominuje problematyka podatków lokalnych, to tym razem Państwa uwagę proponuję skupić na glosie do uchwały Naczenego Sądu Administracyjnego dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to świadczenie, występujące we wszystkich gminach, które ma charakter daniny publicznej i to, w mojej ocenie, powinno determinować sposób jego wymiaru i poboru.

Tymczasem, w praktyce, zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania opłaty, niektórzy postrzegali ją jako opłatę stanowiącą w istocie ekwiwalent za wykonaną usługę. Z tym m.in. wziął się problem cedowania uprawnień w zakresie realizacji opłaty śmieciowej na inne podmioty niż wójt, burmistrz (prezydent miasta). Bardzo często korzystając z  uprawnienia wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, rady gmin upoważniały do realizacji zadań w zakresie przedmiotowej opłaty tworzone specjalnie w tym celu spółki komunalne. Doszło więc do sytuacji, w której spółki prawa handlowego przyjmowały deklaracje na opłatę śmieciową, wpłaty z tytułu tej opłaty, prowadziły w tym zakresie kontrole podatkowe oraz wydawały decyzje określające wysokość opłaty. Wszystko to działo się pomimo, iż w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano, że uprawnienia organów podatkowych w zakresie opłaty wykonuje wójt, burmistrz (prezydent miasta), a do opłaty stosuje się wprost przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Ten akt przewiduje jedynie upoważnienie do działania w imieniu organu pracownika tego organu.


Konsekwencją powyższych rozwiązań prawnych były wątpliwości interpretacyjne dotyczące opłaty, w tym związane z możliwością jej realizacji przez inne podmioty niż wskazane wprost w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na tym tle wypowiadały się – w różny sposób – sądy administracyjne.

Ostatecznie NSA w podjętej uchwale z dnia 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) wyraził pogląd, iż w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest możliwe na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, cedowanie uprawnień na inne niż wójt, burmistrz (prezydent miasta) podmioty. Dostrzegając jednak skutki takiego stanowiska, co jest rzeczą do tej pory niespotykaną, NSA uznał, że dokonana przez niego wykładnia wiąże dopiero od dnia podjęcia uchwały. Szczegółową analizę tego orzeczenia oraz jego skutków prezentuje w swej glosie G. Dudar.

Ponadto w bieżącym numerze po raz kolejny pojawia się kwestia nowych zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych (tym razem w kontekście ustalenia podstawy opodatkowania) oraz bardzo ciekawy temat zapłaty podatków i opłat lokalnych pieniądzem elektronicznym.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier,
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności