Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 08(210)

ROCZNIK: 2018

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 08(210)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Samorząd przed Trybunałem, czyli o możliwościach występowania organów jednostek samorządu terytorialnego przed Trybunałem Konstytucyjnym
  ,0 PLN
 • 12 Opodatkowanie lokali mieszkalnych maksymalną stawką podatku od nieruchomości
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN
 • 16 Problemy z interpretacją zwolnień podatkowych w opłacie targowej
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 20 Dowody w postępowaniu podatkowym
  Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 28 Budżetowe inicjatywy: doświadczenia rosyjskie we wdrażaniu budżetu partycypacyjnego – wnioski dla Polski. Uwagi wprowadzające
  ,0 PLN

Glosa
 • 34 Charakter czynności redystrybucji podatku od czynności cywilnoprawnych glosa do postanowienia NSA z dnia 8 listopada 2017 r. (II FSK 2864/17)
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 39 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 46 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

Dużo się w ostatnim czasie słyszy o podejmowanych przez rząd działaniach związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego. Są one ukierunkowane przede wszystkim na podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe. Tymczasem w zakresie podatków lokalnych ustawodawca podejmuje ruchy w istocie dokładnie odwrotne. Nie uszczelnia a rozszczelnia system podatkowy. Czyni to poprzez wprowadzanie w sposób bezpośredni lub pośredni rozwiązań prawnych, których skutkiem jest lub będzie istotny ubytek w dochodach własnych gmin. Mam tutaj na myśli uchwalony już pakiet zmian odnoszących się do opodatkowania elektrowni wiatrowych (ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 1276), którego skutkiem będzie opodatkowanie jedynie części budowlanych tych obiektów. Co więcej rozwiązanie to zostało wprowadzone z mocą wsteczną od początku 2018 r., co jest sytuacją precedensową (wszak prawo nie powinno działać wstecz). Nie mogą więc dziwić pojawiające się w samorządach głosy dotyczące ewentualnego kwestionowania wprowadzonej w ten sposób zmiany. Z tego punktu widzenia polecam Państwu opracowanie autorstwa A. Olechno, w którym omawia uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kwestionowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zgodności aktów prawnych z ustawą zasadniczą.

Drugą, na razie projektowaną zmianą, która również przyczyni się do zmniejszenia dochodów własnych gmin, jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 2668). Jego skutkiem będzie niższe opodatkowanie gruntów zajmowanych pod urządzenia przesyłowe, pasy techniczne konieczne dla właściwej eksploatacji tych urządzeń oraz strefy bezpieczeństwa i strefy kontrolne.

Nie można oprzeć się wrażeniu, że w obu powołanych wyżej przypadkach zmiany w prawie związane są z niekorzystnymi, z punktu widzenia podatników, rozstrzygnięciami sądów administracyjnych (w zakresie elektrowni wiatrowych oraz np. gruntów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi). Znamienne jest jednak to, że o ile w przypadku podatków państwowych takie orzeczenia często kończą się nowelizacją rozwiązań prawnych, która prowadzi do uszczelnienia systemu podatkowego, o tyle w przypadku podatków stanowiących dochody samorządu ustawodawca działa dokładnie odwrotnie. Rozszczelnia więc system nowelizując przepisy kosztem dochodów własnych gmin. I nie można mu odmówić do tego prawa, ale rozważyć należałoby, czy preferencje wprowadzane dla podatników nie powinny wiązać się ze zwrotem dochodów utraconych przez gminy. Wydaje się, że taki mechanizm odpowiadałby i jednej, i drugiej stronie. No, ale oczywiście jest on obciążeniem dla budżetu państwa, co zapewne powoduje, że w ostatnim czasie nie jest w ogóle stosowany.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier,
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
Jan Szczygieł radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności